POZOR!!!!

9. dubna 2010 v 15:59 | Kris |  Ostatní
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Od druhého semestru jsme nás konečně přestěhovali na nový web. Veškeré nové záznamy přednášek naleznete na něm. Starší přednášky se tam postupně přesouvají také.
Hope u like it! 


 

Filozofie pro nefilozofy - skupina Z. Jastrzembské - 2. hodina

9. března 2010 v 13:44 | Kris |  Nesinologické přednášky
Elejská škola:
- obrat oproti minulosti, nové otázky (moderní věda by je řadila do oblastí ontology nebo metafyziky)

1. Parmenidés:
Kritizuje milétské chápání arché. Když totiž existuje nějaká věc, neexistuje arché a naopak.
Jeho teorie zní:
Jsoucno je: nevzniklé a nepomíjející; jedno a souvislé; neproměnné; dokonalé.
Rozlišuje dvě oblasti:
a) DOXA = oblast pouhého mínění - založeno na smyslovém názoru. Proměnlivé a stale věci
b) EPISTÉME = oblast skutečného vědění - Pravda, pravá skutečnost. Něproměnlivé a stale věci.
Vážnost pro tuto teorii získal, když ji prezentoval pomocí bohyně - v basin

2. Zénón z Eleje:
- podopruje Parmenida a jeho teorii - Zénónovy aporie. Chětl dokázat, ž eve skutečnosti neexistuje mnohost, prázdný proctor, pohyb.

Miléťané vs. Eleaté:
M:
- 1 arché - proměnlivá (mění se ve věci a zoět) = vznik a zánik. Pohyb arché
E:
- Jednou jsoucí; nevzniká, nezaniká, nemění se, je věčné; neexistuje prázdnota (nejsoucno); popírají pohyb

Tzv. Mladší fyzikové po Parmenodovi:
Jinak zvaní pluralisté (protože tvrdili, že pralátek je vice).
Znovu se snaží vysvětlit smyslový svět - ale Zénóna a Parmenida a jejich teorie uznávají.
 1. Empedoklés (4 kořeny, 2 síly: láska a svár)
 2. Atomisté (atomy a prázdo) - nemohou existovat pouze atomy, to by nic nevzniklo. Něco vzniká pouze tím, že se atomy volně pohybují v omezeném prostoru (prázdnu) a naráží do sebe. Atomy se liší tvarem a velikostí, atom tedy není základní nejmenší jednotka. Atomy nemají vlastnosti, které by se daly smyslově vnímat - proto věci, které jsou z atomů se otiskávají do vzduchy a tyto otisky my vnímáme

Ontologie= nauka o jsoucnu a bytí; o jsoucnu jako jsoucnu, o bytí a nebytí

Metafyzika = problem bytí samotného, konkrétní projevy bytí ve fyzických skutečnostech (vznik, zánik, pohyb, proctor, čas atd.)


JSOUCNO = všechno to, co je
BYTÍ = to, co je všem jsoucnům společné
EXISTENCE = např. Způsob, kterým se jsoucno může podílet na bytí
Př. Andělé neexistují, ale jsou a nějak se mohou podílet na bytí


Kategorie jsoucna:
Tento stůl - tato růže - tento jezevčík
Nábytek - květiny - psi
Neživé věci - rostliny - živočichové
VĚC


Kategorie:
VĚC
VLASTNOSTI
VZTAHYKategorie podle Aristotela:
Věc
Kvalita
Kvantita
Vztah
Místo
Čas
Poloha
Stav
Činnost
Trpnost


Kategorie podle Kanta:
Podle kvantity (jednota, mnohost, veškerost)
Podle kvality (realita, negace, limitace)
Podle relace (inherence a subsistence, kauzalita a závislost, vzájemnost)


Existence v analytické filosofii:
19. st. - filosofie se obrací k jazyku, má zkoumat jazyk. Nechtěli metafyziku, ale stejně k ní časem zase dospěli. Dělíme tedy:
1. Posibilismus = jistou formou bytí (nějakým způsobem jsou) mají i neexistující objekty (objekty, které nejsou, ale mohly by)
2. Aktualismus = pojem neexistujícího objektu obsahuje spor

Text: Quine - O tom, co je (viz. stud. materiály v ISu)
→ ontologické závazky jsou pouze pozitivní

Jazyky Sibiře atd. - zakončení

8. března 2010 v 21:46 | Kris |  Nesinologické přednášky
Zakončení = seminární práce:

!!! min. 5-6 A4 str. (psáno fontem Times New Roman velikostí 12, řádkování 1,5.)
!!! odevzdat do KVĚTNA! (komu stačí kredity v září odevzdává do srpna!)
!!! práce nemusí mít samostatnou hlavní stranu, ale nezapomeňte uvádět: název (př. Číňané a čínština), vaše jméno, učo, předmět (kód: OJ340), rok + semestr, popříp. i název univerzity a fakulty
!!! v citaci uvádět webové odkazy úplně celé (ne pouze wikipedia.cz, ale celá adresa, která se vám objeví v okně prohlížeče!), citace knih uvádět následovně:
příjmení autora, rok vydání, publikace, číslo strany
!!! na konci seznam použité literatury

Čerpáme z:
googlebooks
knih o daném jazyce a etniku

V práci uvádíme:
- základní info o etniku (cca 1 A4) (rozšíření, počet obyvatel, stručná historie, zajímavosti)
- info o jazyce (gramatika, klasifikace, statistická data) - u jazyků podobných indoevropským vypsat slovní druhy atd. Vše psát způsobem jako když si píšete tahák (všechny koncovky pádů atd. + příklady (př. číslovky))


Na výběr jsou tyto jazyky (možno si vybrat i jiné po dohodě s prof.) a k nim tato doporučená literatura:
 1. Tádžikština
  J. Bečka - Úvod do tádžikštiny; J. P. Roux - Dějiny Střední Asie
 2. Pašto
  J. Marek - Dějiny Afganistánu; J. Bečka - Úvod do paštského jazyka
 3. Ruština
 4. Tocharština
  Blažek - Sborník prací FF 2007-2008 - Tocharové; Nástin tocharské historické gramatiky
 5. Sanskrt
  J. Strnad - Dějiny Indie; A. Erhart - Sanskrt I. Popisná mluvnice
 6. Barmština
  J. Bečka - Dějiny Barmy; J. Bečka - Úvod do moderní barmštiny
 7. Korejština
  Dějiny Koreje - z edice Dějiny států; Pucek - Gramatika korejského jazyka
 8. Vietnamština
  L.Hlavatá - Dějiny Vietnamu; Základy vietnamštiny
 9. Japonština
  Dějiny Japonska - z edice Dějiny států; D. Nimburská - Jaonština (LEDA)
 10. Thajština
  Dějiny Thajska - z edice Dějiny států; J. Škába - Slovník čj-thaj., Stručná thajská mluvnice
 11. Malajština
  Z. Zbořil - Dějiny Malajsie ... a Bruneje - z edice Dějiny států; L. Mujdl - Učebnice malajsko....
 12. Jávanština
  Z. Dubovská - Dějiny Indonésie; Úvod do jávštiny
 13. Mongolština
  I. Golová a V. Zikmundová - Mongolové - pravnuci Čingischána; Vacek - Colloquial mongolian
 14. Čínština
  Dějiny Číny - z edice Dějiny států; D. Uher - Učebnice čínské konverzace
 15. Tibetština
  Dějiny Tibetu - z edice Dějiny států; Základy gramatiky moderní hovorové tibetštiny
 


Náboženství za d. Zhou - 3. hodina

8. března 2010 v 21:15 | Kris |  Náboženství Číny
Dynastie Zhou

Prameny:
 • nápisy na bronzech (金文jinwen)
 • další nalezené texty - nápisy na hedvábí a bambusových proužcích

Dochované texty:

1. Kniha dokumentů (書經shujing; 尚書 shangshu) - promluvy dávných vládců (zakladatelé zhouské d.), dalsí texty o historických událostech před a v době dynastie Zhou

2. Kniha písní (詩經 shijing) - nejstarší čínská poezie, obsahuje lidové básně a písně, "libreta" k náboženským obřadům.

3. Kniha proměn (易經 yijing; 周易 zhouyi) - věštecká příručka. Nejstarší vrstva - hexagramy, výroky k hexagramů a další komentáře
4. Letopisy (春秋chunqiu) - původně ritualní význam. Později jako historie. Vznikaly komentáře (左傳 zuozhuan, 公羊傳gongyangzhuan, 穀梁傳guliangzhuan) v období válčících států

5. Knihy obřadů (三禮 sanli) - tři knihy obřadů:
a) Zhouské obřady (周禮 zhouli / čou-li) - idealizovaná představa o zhouském státním aparátu z o.v.s
b) Zápisy o obřadech (禮記liji / li-ťi) - o smyslu obřadů a rituálů
c) Obřady a ceremonie (儀禮yili / i-li) -příklady důležitých rituálů týkající se vrstvy shi (nejnižší aristokratická vrstva)

= pět (konfuciánských) kanonických knih (wujing)

Zápisky historika (史記shiji) - autor 司馬遷Sima Qian; historie psaná se záměrem uchovat pro potomky info o tom, co se dělo.

Filozofická díla (zi = msitr, dílo)James Legge - žil v Číně a přeložil většinu kanonických knih (volně k dispozici na netu), překlady se do dnes používají.

Kult předků a dalších božstev:
all dochované texty svědčí o postupné racionalizace náboženských představ.

Věštecké praktiky:
typy:
 1. pomocí želvích krunýřů - jen velké státní záležitosti, nemoc
 2. interpretace nezvyklých jevů (pří. úkazů atd.)
 3. interpretace snů
vykonávají specialisté (různé typy specialistů)

Věštění (shi) 使 - pomocí klacíků - nejdříve jen specialisté, poté lidé sami. Neformálnější typ věštby.

Náboženské (rituální) počátky čínského dějepisectví:
Letopisy (chunqiu) a další texty - původně určeny, aby informovly předky (př.: "Zima. Pán se vrátil z Tang" nebo "Zima, destáyý měsíc. Hrabě z Zheng zaútočil na stát Song")
Gao 告 - rituálně oznámit v chrámu předků
Ce 策 - destičky se záznamy v chrámu předků

Konfucius:
- Prosadil a formoval čínské tradice a je tak vnímán jako ne jen jako zakladatel něčeho, ale jako klíčová postava, jako zdroj civilizace a jako zárodek všeho
- Konec období Letopisů jar a podzimů, ze státu Lu (léno vévody z Zhou). Hodně putoval a nabízel své služby (rady jak vládnout atd.) v jiných státech (to tehdy dělalo dost učenců).
- Vzorový a zakladatelský ývznam pro čínskou kulturu, je mu připisováno autorství klíčových textů, dnes "návrat ke Konfuciánství".
- Dílo: Hovory (論語Lunyu)
- Vzorem mu byl vévoda z Zhou (周公) - byl totiž tolerantní (takoví se snaží konfuciánci být)
- Nejcitovanější od Konfucia je Li ("obřady, rituálně korektní jednání" - tím byl posedlý)
- Ideální je podle něj君子 junzi (ušlechtilý muž) - jeho nejdokonalejší podoba je tzv. 聖人 shengren (světec, dokonalý mudrc a vládce - v jeho době ale neexistuje, je z minulých dob)


Ren = lidskost
Yi = smysl pro náležité
Xue = studium

Další články


Kam dál